Opći uvjeti poslovanja

Ovim uslovima korištenja uređuju se odnosi između Gosta i Pružatelja usluge, a u odnosu na uslove i način rezervacije, cijene usluga, uslove i načine plaćanja, uslove otkaza rezervacije, te pravila i uslove smještaja u hotelu.

Uvjeti garancije rezervacije

Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, gost garantira rezervaciju uplatom u punom iznosu tražene usluge. 

Važeća kreditna kartica je potrebna kao garancija i biti će terećena prilikom rezervacije. Plaćanje se Obavlja prema važećem cjenovniku u konvertibilnim markama. 

Vrste cijena i uvjeti otkaza rezervacije

Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije do 3 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze rezervacije ALM - TURIST d.o.o. će zaračunati puni iznos rezervisane usluge. U slučaju nedolaska bez prethodnog otkaza rezervacije ALM - TURIST d.o.o. će zaračunati ukupni iznos rezervacije.

Rezervaciju nije moguće izmijeniti ili otkazati. ALM - TURIST d.o.o. će zaračunati cjelokupni iznos rezervacije odmah pri rezervaciji. 

Cijena usluge

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinovati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezervisanih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstava nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zloupotrebe rezervacijskog sistema ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Dolazak/Odlazak

Soba je raspoloživa od 14 sati na dan dolaska. Sobu treba napustiti do 11 sati na dan odlaska.

Soba će čekati do 20 sati. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela; u protivnom, ne garantujemo mogućnost pružanja ugovorenih usluga.

Boravišna taksa

U cijenu nije uračunata boravišna taksa, obzirom da u Srednjobosanskom Kantonu nije propisana ta obaveza.

Potvrda rezervacije i putni dokumenti

Dokumentacija se šalje gostu pismenim putem, e-mailom, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom rezervacije. Pismena potvrda rezervacije mora sadržavati broj rezervacije, ime i prezime gosta, te podatke o smještaju. Fotografije ekrana računala (screen shots, print screens) neće biti uvažene.

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne dokumente. Nevaljane dokumente koji imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta ALM - TURIST d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih dokumenata, troškove izdavanja novih snosi sam gost. ALM - TURIST d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Kategorizacija i opisi objekta

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima ALM - TURIST d.o.o. ili prema podacima koji su iz objekata partnera poslani ALM - TURIST d.o.o. ALM - TURIST d.o.o. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. ALM - TURIST d.o.o. ne odgovara u slučaju netačnih podataka od strane poslovnih partnera.

Smještaj u hotelu

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u cjenovniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom ALM - TURIST d.o.o. ne garantuje mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

Devizni i carinski propisi

Gosti su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kroz koje prolaze.

Reklamacije

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, ALM - TURIST d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. ALM - TURIST d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. ALM - TURIST d.o.o. će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i ALM - TURIST d.o.o.. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Travniku. Mjerodavno pravo će biti lokalno pravo.

Obaveze ALM - TURIST d.o.o.

ALM - TURIST d.o.o. dužan je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obaveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće ALM - TURIST d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. ALM - TURIST d.o.o. nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

Obaveze gosta

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Bosne i Hercegovine, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da sarađuje s predstavnikom davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Završne odredbe

Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa s ALM - TURIST d.o.o. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Gost se pismenim odnosno usmenim putem obavezuje da u cjelosti prihvata ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio.